Informacje konsularne

PL | RU

Konsul pełni szereg funkcji w dziedzinach: polityki, handlu i gospodarki, nauki, spraw konsularnych, kultury i współpracy z diasporą:

  • pomoc w rozwoju stosunków handlowo-gospodarczych Republiki Białoruś z województwami: Małopolskim, Śląskim i Opolskim;
  • przyczynianie się do tworzenia sprzyjających warunków dla białoruskiego eksportu do województw: Małopolskiego, Śląskiego i Opolskiego;
  • prowadzenie współpracy z organizacjami mniejszości białoruskiej oraz ochrona ich interesów; -pomoc w organizacji imprez kulturalnych i innych działań związanych z zachowaniem i poszerzeniem białoruskiego dziedzictwa historyczno-kulturowego, rozwój współpracy białorusko-polskiej w różnych dziedzinach;
  • przyczynianie się do wzmacniania więzi w sferze nauki i edukacji;
  • udzielanie pomocy obywatelom Republiki Białoruś czasowo przebywającym lub stale zamieszkałym na terenie okręgu konsularnego, a także znajdujących się w sytuacjach kryzysowych w okręgu konsularnym.

Деятельность Консульства

Консул выполняет ряд функций в областях: политики, торговли и экономики, науки, консульских дел, культуры и сотрудничества с диаспорой:

  • помощь в развитии торгово-экономических отношений Республики Беларусь с Mалопольским, Силезским и Опольским воеводствами;
  • cодействие в создании благоприятных условий для белорусского экспорта в воеводстваx: Малопольское, Силезское и Опольское;
  • ведение сотрудничества с организациями белорусскогo меньшинствa и защита их интересов – помощь в организации культурных и других мероприятий, связанных с сохранением и расширением белорусского историко-культурного наследия, развитие белорусско-польского сотрудничества в различных областях;
  • содействие укреплению связей в сфере науки и образования;
  • oказание помощи гражданам Республики Беларусь, временно или постоянно проживающим на территории консульского округа, а также находящимся в чрезвычайных ситуациях в консульском округе.