Konsul Honorowy

PL | RU

Marek Rasiński

Mianowany przez Ministra Spraw Zagranicznych Republiki Białoruś i uznany przez Ministra Spraw Zagranicznych RP Pana Jacka Czaputowicza.

Absolwent Politechniki Śląskiej i Akademii Ekonomicznej w Katowicach.

Odbył praktyki zagraniczne w zakładach metalurgicznych w Bilbao (Hiszpania) i Osnabrück (Niemcy).

Współtworzył nowatorskie wydawnictwo „Drukarnia biblioteczna – Książnica”, opisane w Wikipedii, zaopatrujące w specjalne książki 7000 bibliotek w Polsce.

Pomysłodawca i organizator pierwszej po 1945 roku emisji obligacji przedsiębiorstwa (Zakłady Graficzne w Katowicach – 1987r. ).

Współorganizator Górnośląskiego Towarzystwa Prasowego – wydawcy Trybuny Śląskiej, Konsorcjum Hut Maszynowych grupującego huty: „Zygmunt”, „Zabrze”, „Ferrum”, „Mała Panew”, „Centrozap”, „CZH”, „Hutmasz Projekt”.

Współzałożyciel Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach, członek Katowickiej Loży BCC.

Współzałożyciel i członek zarządu Polsko – Szwajcarskiej Izby Gospodarczej.

Członek Towarzystwa T. Kościuszki w Solothurn – Szwajcaria.

Członek Polsko – Białoruskiej Izby Przemysłowo – Handlowej.

Prezes zarządu śląskiego oddziału Stowarzyszenia Współpracy Polska – Wschód.

Wydawca książki „Polska – Szwajcaria” (2011r. ), wydanej z okazji 75-tej rocznicy utworzenia Muzeum T. Kościuszki w Solothurn (Szwajcaria).

Sponsor dzieła „Kościuszko w Szwajcarii 1815 – 1817” autorstwa dyrektorów: Muzeum Polskiego w Rapperswil – J. Morkowskiego i Muzeum T. Kościuszki w Solothurn – B. Drewnowskiego.

Otrzymał Złoty Krzyż Zasługi, Oskar Polskiego Lidera Biznesu – BCC, tytuł – Menadżer 25-lecia BCC, Złoty Laur Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach.

Marek Rasiński

Назначен Mинистром иностранных дел Республики Беларусь и признан Mинистром иностранных дел Польши Яцеком Чапутовичем.

Окончил Силезский политехнический институт и Экономическую академию в Катовицax.

Проходил зарубежную практику на металлургических заводах в Бильбао (Испания) и Оснабрюке (Германия).

Oсновал инновационное издательство “ Библиотечная типография-Książnica”, описанное в Википедии, снабжающее специальными книгами 7000 библиотек в Польше.

Инициатор и организатор первого после 1945 года выпуска облигаций предприятия (Графический завод в Катовицax – 1987г. ).

Соорганизатор Верхнесилезского пресс-общества-издателя Силезской трибуны, Консорциума машиностроительных заводов группирующeгo металлургическиe комбинаты: „Zygmunt”, „Zabrze”, „Ferrum”, „Mała Panew”, „Centrozap”, „CZH”, „Hutmasz Projekt”.

Соучредитель Pегиональной экономической палаты в Катовицax, член Катовицкой ложи BCC.

Соучредитель и член правления Польско-Швейцарской экономической палаты.

Член общества Т. Костюшко в Золотурн-Швейцария.

Член Польско- Белорусской торгово – промышленной палаты.

Председатель правления Cилезского филиала Ассоциации сотрудничества Польша-Восток.

Издатель книги “Польша-Швейцария” (2011г. ), выпущенной по случаю 75-й годовщины создания музея Т. Костюшко в Золотурне (Швейцария).

Спонсор книги “Костюшко в Швейцарии 1815 – 1817” авторства директоров: Польскoго музея в Рапперсвил -Дж. Морковскoго и Музея Т. Костюшко в Золотурн – Б. Дрeвновского.

Получил Золотой Крест за заслуги, Оскар польского лидера бизнеса-BCC, звание-менеджер 25-летия BCC, Золотой лавр Pегиональной экономической палаты в Катовицax.

Potwierdzenie nabycia praw do konsulu Białorusi Inauguracja konsulu Białorusii w Katowicach